ALGEMENE VOORWAARDEN
1. ONZE IDENTIFICATIEGEGEVENS

1.1. Contactgegevens:

bv Okappi

Hansijkstraat 42

2800 Mechelen

E-mailadres: enter@okappi.be

Telefoonnummer: (0)15 68 94 08

Ondernemingsnummer: 0715.997.085

Bankrekeningnummer: BE02363179343340 

Website: www.okappi.be

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op iedere Offerte (gezamenlijk: “Overeenkomst”), tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

2.3. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 

2.4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.5. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, geldt artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden ook voor die Bijzondere Voorwaarden. Mochten er tussen de Bijzondere Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.6. De Algemene Voorwaarden die je hanteert zijn niet van toepassing, tenzij we hiermee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

2.7. We behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen wanneer we hiervoor een objectieve reden hebben. We zullen je hier steeds voorafgaand van op de hoogte brengen per e-mail conform artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden. Je beschikt vanaf deze kennisgeving over een kosteloos opzegrecht gedurende één (1) maand.

3. VOORWERP

3.1. Elke offerte van ons is geldig voor een periode van 30 dagen volgend op de datum van de offerte, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders voorziet. 

3.2. Alle informatie verstrekt voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door onze medewerkers of namens ons gedaan door vertegenwoordigers binden ons alleen als deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

3.3. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het proces zal verlopen. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de informatie je ons meedeelt en jouw medewerking. Je erkent dat de beschrijving in elk geval voldoende gedetailleerd is om je een goede beoordeling te laten maken en dat de website(s) en/of applicatie(s) (hierna: ‘het Werk’ of ‘de Werken’) en/of bijhorende hardware beantwoorden aan je concrete behoeften. Als we gebruik maken van afbeeldingen, erken je dat deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten zijn. 

3.4. Indien gewenst kan je verzoeken om tegen betaling een Functionele Analyse (i.e. een beschrijving van alle functionaliteiten dat het Werk moet hebben, o.m. de logica van het Werk, de functionaliteiten, de flow, …)  te laten uitvoeren door ons. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de informatie je ons meedeelt. Door aanvaarding van de Functionele Analyse erken je volledig te zijn geïnformeerd en dat de aangeboden diensten beantwoorden aan je concrete behoeften. Een Functionele Analyse is verplicht wanneer je wilt dat we je een vaste prijs aanbieden.  

3.5. Prijswijzigingen naar aanleiding van de Functionele Analyse kunnen geen aanleiding geven tot niet-betaling van deze analyse.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.7. Wanneer je bij ons een Werk laat ontwerpen, ben je de eindklant en mag je deze producten niet doorverkopen.

4. ONTWIKKELINGSMETHODE

4.1. De werkzaamheden worden op flexibele wijze verricht (Agile), waarbij het werk in een aantal kleine deelstappen is verdeeld die afzonderlijk worden uitgevoerd en ieder voor zich een afgebakend stuk functionaliteit (“Sprints”) realiseren van het Werk.  

4.2. Voorafgaand aan iedere Sprint zullen partijen in overleg het geplande werk vertalen naar een aantal testen om bepaalde kenmerken of functionaliteiten van het Werk te testen (“test cases”). We voorzien hiervoor in een aparte testomgeving. Termijnen van levering en de inhoud van Sprints, alsook de bijbehorende test cases, worden tijdens uitvoering van het werk daarvan bijgesteld als daar een objectieve aanleiding toe is. We stellen je hiervan per e-mail op de hoogte conform artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden. Deze e-mail is dan te beschouwen als een onderdeel van de Overeenkomst.

4.3. Je zal ons tijdens de uitvoering van iedere Sprint input geven over het Werk zodat we je de gewenste resultaten kunnen leveren. We zullen deze input tijdens de Sprint doorvoeren of gemotiveerd aangeven waarom een andere aanpak betere resultaten levert.

4.4. Indien het tijdspad van een Sprint niet lijkt te worden gehaald, zullen we in onderling overleg tijdig bepalen of (1) het tijdspad verlengd wordt, (2) delen van het werk naar een andere Sprint verplaatst worden, (3) delen van het werk komen te vervallen.

4.5. Als een deel van het Werk in een Sprint de test cases voor deze Sprint behaalt conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, wordt dit deel geacht definitief te zijn afgerond. 

4.6. Indien na afronding van een Sprint een onvolkomenheid of ongewenste beperking in functionaliteit wordt geconstateerd zullen partijen in overleg vaststellen of (1) deze in een andere Sprint kan worden opgeheven (2) een nieuwe Sprint moet worden gedefinieerd voor het betreffende werk.

5. Prijs

5.1. De prijzen van de aanbieding of overeengekomen in de offerte zijn prijzen exclusief BTW, taksen, verplaatsingen en diensten (o.a. plaatsing van het Werk buiten ons beheer), dewelke dienen te worden voldaan door jou. 

5.2. De prijs wordt gefactureerd in euro.

5.3. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.

5.4. In geval van meerwerk behouden we ons het recht voor om te factureren aan een uurtarief zoals omschreven in het Offerte. We zullen je hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.  Bij gebreke aan dergelijk tarief in de Offerte is het ons toegestaan dit te begroten in overeenstemming met de gebruikelijke tarieven binnen de sector.

6. BETALING

6.1. Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Door het enkel verstrijken van deze termijn ben je in gebreke en kom je dus te kort aan je betalingsverplichting, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling. We behouden ons het recht voor om desalniettemin voor iedere ingebrekestelling een administratiekost aan te rekenen van € 25,00 per aanmaning.

6.3. Bij wanbetaling op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding 10% met een minimum van 150 euro en met een jaarlijkse rente van 10% vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in gebreke bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4. Elk protest van een factuur moet worden verzonden per mail en per aangetekende zending naar de contactgegevens vermeld in artikel 1, ten laatste binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de betreffende factuur. Als je tijdig reclameert, schort dit je betalingsverplichting niet op. Je blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Werken.

6.5. We behouden ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen en leveringen op te schorten tot aan de betaling van de niet-betaalde facturen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De eigendom op het Werk en hardware blijven de eigendom van ons of de derde partijen waarop wij beroep doen totdat alle bedragen die aan ons verschuldigd zijn, volledig zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs als andere bedragen die op grond van deze Algemene Voorwaarden door je verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – leveringskosten en bedragen als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de prijs.

7.2. Onverminderd art. 16 van deze Algemene Voorwaarden worden de intellectuele rechten aan je verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat je de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7.3. Zolang de eigendom van het Werk niet op je is overgegaan, ben je niet gerechtigd om deze te verpanden of om derden enige rechten hierop te verschaffen. Wij zijn (met behoud van al onze overige rechten) gerechtigd om zolang je de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan ons hebt voldaan, het Werk terug te (laten) nemen/halen op jouw kosten.

7.4. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de eigendom van enig Werk, wordt ervan uitgegaan dat de eigendom bij ons berust.

8. CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1. Wij garanderen dat het Werk en de eventuele hardware volgens de regels van de kunst worden opgeleverd. We trachten naar best vermogen telkens ervoor te zorgen dat het Werk en de eventuele hardware geen virussen, achterdeuren of andere bugs bevat bij oplevering.

8.2. We garanderen dat we tot aan de overdracht over alle Intellectuele Rechten op het Werk beschikken en dat het Werk zoals overgedragen geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Deze garanties gelden niet voor door ons gebruikte open source software of andere software van derden zoals nader gedocumenteerd in het de Offerte.

9. OPLEVERING EN ACCEPTATIE

moment begint een Acceptatieperiode waarin het Werk door wordt getest. Na de laatste Sprint worden het Werk en de hardware ter acceptatie aan je aangeboden. Op dat moment begint een finale Acceptatieperiode waarin het Werk en de hardware door je worden getest.

9.2. De Acceptatieperiode bestaat per Sprint standaard uit:

9.2.1. Een testperiode van maximaal 2 werkdagen, waarin je het Werk uit die Sprint zal testen;

9.2.2. Een herstelperiode waarin wij eventuele onvolkomenheden zullen herstellen of laten herstellen; gevolgd door

9.2.3. Een finale testperiode voor de Sprint van maximaal 2 werkdagen, waarin je de aanpassingen n.a.v. de eerste testperiode zal testen. 

9.3. De finale Acceptatieperiode bestaat standaard uit:

9.3.1. Een testperiode van maximaal 14 dagen, waarin je het Werk en de hardware zal testen; gevolgd door

9.3.2. Een herstelperiode waarin wij eventuele onvolkomenheden zullen herstellen of laten herstellen; gevolgd door

9.3.3. Een finale testperiode van maximaal 7 dagen, waarin je de aanpassingen n.a.v. de eerste testperiode zal testen.

9.4. Als je door belangrijke onvolkomenheden in het Werk of de hardware het testen moet onderbreken, wordt een herstelperiode ingelast. De resterende werkzaamheden schuiven maximaal zoveel dagen op als het herstel of de vervanging van het Werk of de hardware vraagt.

9.5. Partijen zullen overleggen omtrent door jou geconstateerde onvolkomenheden. We zullen ons inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.

9.6. Je wordt geacht het Werk en de hardware te hebben geaccepteerd:

9.6.1. Als je dit schriftelijk aan ons hebt laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden; hetzij

9.6.2. Na afloop van een periode van 15 dagen na de datum van oplevering, tenzij je ons binnen deze termijn schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat het Werk en/of de hardware niet geaccepteerd kan worden (‘voorwaardelijke acceptatie’); hetzij

9.6.3. Na afloop van de testperiode bedoeld in art. 9.2.3 of 9.3.3 van deze Algemene Voorwaarden, tenzij je ons schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website niet geaccepteerd kan worden.

9.7. Als je vóór het moment van acceptatie het Werk en/of de hardware gebruikt voor productieve, commerciële of operationele doeleinden, geldt – in afwijking van de testperioden – de website als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.

9.8. In het geval van een voorwaardelijke acceptatie zullen wij ons inspannen om de geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

9.9. Acceptatie van het Werk en/of de hardware mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die productieve, commerciële of operationele ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan).

9.10 Wijzigingen na de Acceptatie gebeuren enkel onder de voorwaarde in artikel 5.4. van deze Algemene Voorwaarden.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Wij zijn ten opzichte van jou aansprakelijk voor schade als gevolg van toerekenbare fouten tijdens de nakoming van de Overeenkomst tot een bedrag gelijk aan de som van de facturen betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment van de fout.

10.2. We zijn niet aansprakelijk voor:

10.2.1. Gebreken aan het geleverde Werk en de hardware door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van je of enige derde.

10.2.2. Gebreken, van welke aard ook, aan het Werk en de hardware die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan door het toedoen van de Klant sedert de oplevering van het Werk of een deel daarvan.

10.2.3. Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegeven.

10.2.4. Schade van welke aard ook, ontstaan doordat je zelf de hostingdiensten hebt voorzien bij een andere partij dan Combell. 

10.2.5. Schade van welke aard ook, ontstaan doordat wij geen jaarlijks onderhoud of uitzonderlijk onderhoud conform artikel 11.2 van deze Algemene Voorwaarden hebben uitgevoerd.

10.3. Na de aanvaarding van een Sprint, het Werk of de hardware, zijn wij niet aansprakelijk voor zichtbare of verborgen gebreken, behalve wanneer deze veroorzaakt werd door onze opzettelijke of grove fout.

10.4. Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 5 werkdagen na vaststelling van het gebrek schriftelijk aan ons worden gemeld. Elke melding moet schriftelijk bij aangetekende brief en per e-mail aan ons worden verstuurd.

10.5. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van ons ten aanzien van je beperkt tot de prijs van het Werk en de hardware die aanleiding gaven tot de schade, zoals aan je gefactureerd.

11. ONDERHOUD

11.1. Wij voorzien standaard één jaarlijkse onderhoudsactiviteit. Deze onderhoudsactiviteit is verplicht en wij rekenen hiervoor € 75,00 aan. Dit jaarlijks onderhoud is vereist voor de goede werking van het Werk. Wij zijn echter niet verplicht om dit jaarlijks onderhoud ook uit te voeren. Indien we het niet uitgevoerd hebben, zullen we je daar uiteraard ook niets voor aanrekenen.

11.2. Wij kunnen uitzonderlijk op eigen initiatief extra onderhoudsactiviteiten uitvoeren wanneer wij van mening zijn dat deze noodzakelijk zijn. Deze onderhoudsactiviteit is verplicht en wij rekenen hiervoor € 85,00 aan. Bijvoorbeeld wanneer een datalek of hacking heeft plaatsgevonden bij één van onze of jullie leveranciers. Wij zijn echter niet verplicht om dit uitzonderlijk onderhoud ook uit te voeren en kunnen bij gebreke hieraan niet aansprakelijk worden gesteld. Indien we het niet uitgevoerd hebben, zullen we je daar uiteraard ook niets voor aanrekenen.

11.3. Op jouw aanvraag bieden wij een maandelijks onderhoud aan. Deze optie wordt telkens voor een termijn van één jaar aangegaan en dient op maandelijkse basis betaald te worden.

11.4. Op jouw aanvraag kunnen wij ook aanpassingen aan het Werk uitvoeren of dringende vragen beantwoorden onder de voorwaarde in artikel 5.4. van deze Algemene Voorwaarden.

11.5. Je zal ons alle informatie verstrekken die we nodig hebben om het onderhoud te kunnen uitvoeren.

11.6. Onderhoud zal worden uitgevoerd onder voorwaarde van de tijdige en volledige betaling van de maandelijkse onderhoudsvergoeding en de tijdige en volledige betaling van het Werk en de hardware.

12. HOSTING EN DOMEINNAMEN

12.1. Wij bieden de mogelijkheid aan om hostingdiensten te voorzien via Combell. Hieronder wordt het volgende verstaan:

12.1.1. Combell voorziet in een back-up tot twee weken terug.

12.2. Als je zelf de hostingdiensten voorziet bij een andere partij dan Combell, dan erken je dat dit op eigen risico is. Wij behouden ons het recht voor om alle hulp in dit kader te factureren conform artikel 5.4. van deze Algemene Voorwaarden. Wij zullen je hiervan voorafgaand op de hoogte brengen. 

12.3. Indien nodig, zullen wij de benodigde domeinnaam of namen aanvragen. De aanvraag van de domeinnaam geschiedt standaard op jouw naam. Indien dit niet is gebeurd, zullen wij deze naam naar je laten overschrijven. Wij bieden geen enkele garanties met betrekking tot het registreren en behouden van deze domeinnaam. Je erkent dat wij enkel een inspanningsverbintenis hebben voor de registratie van de domeinnaam.

12.4. Wanneer je wenst over te stappen naar een andere hosting provider, zullen wij hierbij alle redelijke hulp en bijstand bieden in rechtstreeks overleg met de nieuwe hosting provider. Dit is onder voorbehoud dat alle facturen betaald zijn en de opzegtermijn gerespecteerd werd. Wij behouden ons het recht voor om alle hulp in dit kader te factureren conform artikel 5.4. van deze Algemene Voorwaarden. Wij zullen je hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

13. INTERACTIES MET DERDEN

13.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen die het gevolg zijn van het gebruik van internet en van elektronische communicatiemiddelen, noch voor de (continue of onderbroken) beschikbaarheid van de software, hardware en diensten. 

Wij mogen onze dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) staken, onderbreken of opschorten, zonder dat je recht hebt op restitutie, creditering of andere compensatie, als de software, hardware of diensten van derden waarvan de dienst afhankelijk is niet meer beschikbaar zijn, zijn opgeschort, onderbroken of naar het oordeel van ons niet het vereiste beveiligingsniveau bieden.

13.2. Je erkent dat de oplevering van het Werk en de hardware afhankelijk kan zijn van jouw instemming met de licenties van derden. 

Dergelijke licenties van derden vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij garanderen niet dat derden dergelijke licenties aan je zullen verlenen.

13.3. In het geval wij deze benodigde licenties van derden niet voorzien, dan zal je ze zelf moeten verkrijgen en volledig naleven op jouw kosten. 

Je zal ons, aan ons gelieerde ondernemingen en onze vertegenwoordigers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle schade, kosten, claims, eisen, rechtszaken, aanklachten of verliezen van welke aard dan ook, door wie dan ook geleden of opgelopen, voortvloeiend uit of in verband met de inbreuk door jou op een licentie of toestemming van een derde partij.

13.4. Wanneer wij deze licenties voor jou voorzien, behouden wij ons het recht voor om in geval van wanbetaling deze licenties zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die hieruit voortvloeien. 

14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

14.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder valt onder meer, storingen van het internet, hacking van de website, storingen van de elektriciteit, energiestoringen, storingen van het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, lock-outs, pandemieën, epidemieën, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van onze leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpmiddelen, brand, bedrijfsstoringen, overstromingen.

15. PERSOONSGEGEVENS

15.1. Voor het doel van de Overeenkomst, en voor de gehele duur van deze Overeenkomst, geeft je ons uitdrukkelijk de opdracht om alle persoonsgegevens te verwerken voor zover dergelijke verwerking wordt gedaan en vereist is voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

15.2. De verwerking van persoonsgegevens door ons namens en in opdracht van jou wordt geregeld in een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst zoals vereist door artikel 28(3) van de GDPR. 

15.3. Deze Verwerkersovereenkomst kan hier teruggevonden worden en maakt integraal deel uit van de Overeenkomst. Deze Verwerkersovereenkomst heeft voorrang op elke verwerkersovereenkomst die jij hanteert, tenzij we schriftelijk hiervan afwijken.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1. Wij dragen alle vermogensrechtelijke auteursrechten aan je over. Deze overdracht gaat in op de datum van acceptatie van het Werk en de hardware. Voor de datum van acceptatie ben je gerechtigd het Werk te gebruiken en te testen m.o.o. de acceptatie.

16.2. Bij onduidelijkheid over wie de rechthebbende is op enig intellectueel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat je de rechthebbende bent. 

16.3. Het is je toegestaan het Werk en de hardware te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit. Dit omvat onder meer het opnemen van het, al dan niet (op)geleverde, Werk in ons digitaal en publiek beschikbaar portfolio.

16.4. We behouden in elk geval het recht op naamsvermelding op het Werk. Dit oefenen we uit door bijvoorbeeld onderaan het Werk de volgende melding weer te geven ‘Design by Okappi’ of een vergelijkbare melding, met een hyperlink naar onze website indien mogelijk.

16.5. Je garandeert ons dat je de eigenaar bent van al het materiaal dat je aan ons toestuurt of dat je over de nodige rechten beschikt. Je vrijwaart ons voor alle schade die we zouden lijden naar aanleiding van vorderingen van derden met betrekking tot dit materiaal of deze rechten.

17. Broncode

17.1. Wij kunnen op jouw aanvraag de broncode van het Werk voor je beschikbaar stellen.

17.2. We zullen een testomgeving beschikbaar stellen conform artikel 4 en 9 van deze Algemene Voorwaarden voor je. De testomgeving stelt je in staat om het Werk en desgevallend de hardware, te testen en feedback te geven

18. GEHEIMHOUDING

18.1. Vertrouwelijke Informatie is alle informatie inzake bedrijfsaangelegenheden, die niet algemeen gekend is, onder meer (maar niet beperkt tot) commerciële en technische know-how, gegevens van klanten, leveranciers en handelspartners, financiële gegevens en algemene strategie.

18.2. De Partijen komen hierbij overeen om alle Vertrouwelijke Informatie die door de wederpartij wordt onthuld, vertrouwelijk en geheim te houden en, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij:

18.2.1. de Vertrouwelijke Informatie op geen enkele wijze te gebruiken of te exploiteren, behalve wanneer noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst;

18.2.2. de Vertrouwelijke Informatie niet geheel of gedeeltelijk te onthullen of beschikbaar te stellen aan derden;

18.2.3. de Vertrouwelijke Informatie niet te kopiëren, op te schrijven of anderszins te documenteren, tenzij strikt noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

18.3. Verder komen de Partijen overeen om in voldoende bescherming te voorzien tegen ongeoorloofde bekendmaking, kopieën of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie en om de Vertrouwelijke Informatie te behandelen met minstens dezelfde zorgvuldigheid die ze gebruiken om hun eigen Vertrouwelijke Informatie van soortgelijke aard te beschermen.

18.4. De Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt (“de Ontvanger”) stemt er alleen mee in Vertrouwelijke Informatie te verstrekken aan zijn vertegenwoordigers of zijn juridische of professionele adviseurs voor wie deze nuttig is of die deze Vertrouwelijke Informatie nodig hebben in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Ontvanger zal:

18.4.1. zijn vertegenwoordigers vóór elke onthulling in kennis stellen van het vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke Informatie; en

18.4.2. redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle vertegenwoordigers die Vertrouwelijke Informatie ontvangen, de voorwaarden van huidig artikel 18 naleven.

18.5. Vertrouwelijke Informatie mag alleen door de Ontvanger worden onthuld:

18.5.1. met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij;

18.5.2. aan zijn vertegenwoordigers, in overeenstemming met huidig artikel 18;

18.5.3. voor zover deze Vertrouwelijke Informatie moet worden onthuld bij wet, door een overheids- of andere regelgevende instantie of door een rechtbank of andere instantie die bevoegd is om recht te spreken. 

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, moet de Ontvanger de wederpartij vooraf in kennis stellen van die onthulling.

18.6. De Ontvanger zal op het eerste verzoek en naar keuze van de wederpartij:

18.6.1. alle Vertrouwelijke Informatie in zijn bezit van terugbezorgen, vernietigen of onbruikbaar maken en het gebruik ervan stopzetten, met inbegrip van alle kopieën en ander materiaal dat de Vertrouwelijke Informatie weergeeft;

18.6.2. de Vertrouwelijke Informatie uit zijn computersystemen en andere gegevensdragers in elektronische of andere vorm wissen.

18.7. De Ontvanger mag echter een kopie van de Vertrouwelijke Informatie bewaren voor zover de wet of een van toepassing zijnde overheids- of regelgevende instantie dit vereist en voor zover dit redelijk is om de Ontvanger toe te staan het bewijs te bewaren dat hij zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst heeft uitgevoerd.

18.8. Indien het technisch onmogelijk is om alle Vertrouwelijke Informatie te vernietigen, moet de Ontvanger de wederpartij daarvan op de hoogte brengen en moeten beide Partijen bespreken hoe ze de situatie zullen oplossen. In dat geval blijven de geheimhoudingsverplichtingen krachtens huidig artikel 18 van toepassing op die Vertrouwelijke Informatie.

19. TERMIJN EN BEËINDIGING

19.1. De Overeenkomst treedt in werking op de ingangsdatum en zal van kracht blijven tot de acceptatie van het Werk en desgevallend de hardware, behoudens voor de onderhoudsdiensten. 

19.2. Indien beroep wordt gedaan op onze diensten voor het onderhoud van het Werk, blijft de Overeenkomst van toepassing voor de periode die is aangegeven in de Offerte (de “Eerste Termijn”).

19.3. Na afloop van de Eerste Termijn wordt de Overeenkomst automatisch verlengd tegen de bepaalde vergoeding voor opeenvolgende termijnen zoals bepaald in de Offerte (hierna een “Verlengingstermijn”) tenzij een Partij de Overeenkomst opzegt door een kennisgeving aan de andere Partij in overeenstemming met artikel 22.1 van deze Algemene Voorwaarden uiterlijk drie (3) maanden voor de vervaldatum van de dan lopende termijn.

19.4. Onverminderd ons recht op vergoeding van geleden verlies, schade en kosten en onverminderd overige bepalingen van de Overeenkomst, kunnen we de Overeenkomst op elk moment gedurende de looptijd daarvan beëindigen door een kennisgeving aan je te versturen in overeenstemming met artikel 22.1 van deze Algemene Voorwaarden wanneer:

19.4.1. Je een van je essentiële materiële verbintenissen, overeenkomsten of verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt of schendt, op voorwaarde dat een dergelijke schending voortduurt gedurende een periode van vijftien (15) dagen nadat we je een ingebrekestelling hebben verstuurd. Hierin wordt de aard van de schending gespecificeerd en word je verzocht deze te herstellen. 

Zonder daartoe beperkt te zijn, vormen de volgende verplichtingen een dergelijke essentiële inbreuk: 

– ongeoorloofd gebruik van de dienst; 

– inbreuk op je verantwoordelijkheden met betrekking tot het gebruik van de dienst; 

– niet-betaling van vergoedingen; 

– inbreuk op de je garanties; 

– inbreuk op ons Intellectuele Eigendom of inbreuk op de je vertrouwelijkheidsverplichtingen en inbreuk op je niet-afwervingsverplichtingen.

 

19.4.2. Je een faillissementsaanvraag indient of failliet wordt verklaard of insolvent wordt of in het algemeen niet in staat bent je schulden te betalen wanneer deze verschuldigd zijn of in handen wordt gesteld van een curator of indien het equivalent van een dergelijke procedure zich voordoet.

19.4.3. De overmacht zoals bepaald in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden gedurende ten minste zes (6) opeenvolgende maanden heeft voortgeduurd.

19.4.4. Wanneer verdere samenwerking ernstig bemoeilijkt wordt door de houding van één van de Partijen, op voorwaarde dat een dergelijke schending voortduurt gedurende een periode van vijftien (15) dagen nadat we de ene Partij de andere Partij hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht. In dit bericht wordt de aard van het probleem gespecificeerd en wordt de Partij die het probleem veroorzaakt, verzocht deze te herstellen. 

19.5. De toepassing van artikel 1794 oud B.W. op huidige Overeenkomst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING OF HET AFLOPEN VAN DE OVEREENKOMST

20.1. Elke bepaling van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om na beëindiging of afloop te blijven voortbestaan, ongeacht de oorzaak, blijft van kracht zoals bepaald. De beëindiging of afloop doet geen afbreuk aan de verplichting tot betaling van een bedrag dat uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd was terwijl deze van kracht was.

20.2. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst: 

– zal je alle vertrouwelijke informatie van ons en alle kopieën daarvan die in je bezit zijn binnen vijf (5) Werkdagen aan ons retourneren;  

– hebben we het recht om alle kopieën van de documentatie en aanverwante informatie die aan je zijn verstrekt of door ons aan derden zijn verstrekt en die op het moment van afloop of beëindiging bestaan, van je terug te vorderen of van je te verlangen dat je deze vernietigt en onder ede verklaart dat je dit heeft gedaan.

21. NIET-AFWERVING

21.1. Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst en gedurende één (1) jaar na beëindiging of afloop van de Overeenkomst zal je, je gelieerde bedrijven, je vertegenwoordigers of de vertegenwoordigers van je gelieerde bedrijven geen vertegenwoordiger van ons of van onze gelieerde bedrijven (trachten) in dienst te nemen, in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, weg te lokken. 

21.2. In geval van schending van deze verplichting hebben we zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van € 75.000,00 onverminderd ons recht om vergoeding te vorderen voor de daadwerkelijk geleden schade.

22. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

22.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via een brief naar bv Okappi, Neerstraat(MZN) 52, 2812 Mechelen of een e-mail naar enter@okappi.be. We doen er alles aan om de klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

22.2. Op alle Overeenkomsten die we met je afsluiten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.  

22.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23. OVERIGE BEPALINGEN

23.1. Partijen kunnen elke kennisgeving aan elkaar doen door middel van e-mail met ontvangstbevestiging of aangetekende brief. Wanneer aan jou gericht, dient het (e-mail)adres te worden gebruikt dat is opgenomen in de Offerte. Wanneer aan ons gericht, dienen e-mails te worden gezonden aan enter@okappi.be. Een dergelijke mededeling wordt geacht te zijn gedaan na het verstrijken van 48 uur na verzending per aangetekende brief en van 12 uur na verzending per e-mail.

23.2. Als enige bepaling van de Overeenkomst onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van de Overeenkomst en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Partijen zullen deze voorwaarde vervangen door een voorwaarde die het dichtst aanleunt bij de originele bedoeling van de Partijen.